ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Reklamační řád

Obchodní společnost: EASY HOMES SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo: Koterovská 2751/46, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo: 02869730

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího či zákazníka s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Uplatnění reklamace

Kupující či zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Kupující či zákazník je povinen reklamaci uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře.

Kupující či zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením podepsané smlouvy, popř. jiným věrohodným způsobem.

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí stavby a podepsání předávacího protokolu.

Kupující či zákazník svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na stavba je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující stavbu užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je stavba v opravě a kupující je nemůže užívat.

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že stavba se předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy, že:

Stavba má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu stavby a na základě reklamy jimi prováděné,

Stavba se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

Stavba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že stavba při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo stavbu nepževzít nebo je možné vady uvézt v předávacím protokolu s uvedeným termíném nápravy, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu či zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující či zákazník informován o jejím vyřízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a informování prodávajícím, pokud se prodávající s kupujícím či zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu či zákazníkovi písemně potvrdit. Kupující či zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Náklady reklamace

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.